بسته های عضویت

مشاغل اساسی

رایگان
 • بدون محدودیت ارسال شغل
 • کار(شغل) بدون محدودیت روزانه و برای همیشه نمایش داده می شود.
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

محبوبترین پکیج

رایگان
 • بدون محدودیت ارسال کار(شغل)
 • ارسال شغل فوری و برجسته
 • کار(شغل) به مدت 60 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

مشاغل طلایی

رایگان
 • بدون محدودیت ارسال کار(شغل)
 • ارسال کار فوری و برجسته
 • کار(شغل) بدون محدودیت روزانه نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7